Triathlon - regulamin

 
 
 
 
Regulamin II Ekstremalnego TRIATHLONU po Wulkanach
organizowanego podczas
8 Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów
 

 

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA, ul.Legnicka 17, Złotoryja, Platforma Sportów Wytrzymałościowych, ul.Racławicka 51/4, Wrocław, biuro@p-s-w.pl,

Fundacja PRO SPORT PRO LIFE, Urząd Miejski w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.

 

II. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja triathlonu oraz jego ekstremalnej wersji – triathlonu z przeszkodami.

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

4. Promocja sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.

5. Promocja miasta Złotoryja – stolicy polskiego złota i Krainy Wygasłych Wulkanów.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Triathlon odbędzie się  w dniu: 24 czerwca 2017 r. , start godzina: 16.00.

2. Miejsce: Miasto Złotoryja, Zalew Złotoryjski. Start i meta biegu „Nad Zalewem” ul. Sportowa 9.

3. Miejsce biura zawodów:  hol główny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja.

 

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które w roku 2017 ukończą 18 lat (rocznik urodzenia 1999 i starsi), które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

2. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko – dotyczy to też każdego członka sztafety.

3. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.

4. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.

 

 

V. TRASA

1. Pływanie.

Dystans: 700 m (Zalew Złotoryjski) - jedna pętla, nie przewiduje się limitu czasu ukończenia.

2. Rower

Dystnans: 15 km (2 pętle około 7 km)

2.1 Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Dozwolone są wszystkie typy rowerów (wskazane rowery przełajowe lub mtb). Trasa rowerowa prowadzić będzie przez liczne przeszkody naturalne i sztuczne: schody, opony, zjazdy, podjazdy itp.

2.2 Trasa rowerowa prowadzi  z „Zalewu” w kierunku miasta, częściowo przez ogrody działkowe.

2.3 Przez całą trasę należy mieć założony i zapięty Kask.

3. Bieg, dystans – 7 km – jedna pętla.

3.1 Przebieg tras na dystansie 7 km: kierunek Jerzmanice Zdrój, Krucze Skały,  będzie wyznaczona na kilka tygodni przed biegiem i zostanie przedstawiona na stronie biegu.

3.2 Trasa ekstremalna: błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, dno jeziora, przeszkody sztuczne i naturalne, strome podbiegi.

3.3 Trasa biegu w terenie zalesionym oznakowana jednostronnie, w pozostałych miejscach zostanie jednoznacznie wskazany kierunek biegu.

3.4 Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika. Szerokość trasy: 3-4 m, na starcie około 8 m.

Na trasie rozmieszczone zostaną przeszkody terenowe naturalne i sztuczne, które zawodnicy są zobowiązani  pokonać.

       

VI. KLASYFIKACJE THRIATHLONU

a) Open Kobiet, Open Mężczyzn

b) Kategorie wiekowe: K/M 20, K/M 30, K/M 40, K/M 50+

c) Sztafety OPEN (1 osoba płynie, 1 osoba jedzie na rowerze, 1 osoba biegnie)

 

Pierwsze 3 osoby w kategoriach OPEN nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

 

Warunkiem utworzenia kategorii wiekowej jest minimum 5 osób w tej kategorii.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej zawodów www.biegwulkanow.pl w zakładce zapisy na Triathlon.

Limity zawodników: 600 osób.

 

VIII. OPŁATY

120 pln – pierwsze 100 wpłat,

160 pln – wpłaty od 101 do 300 osoby

200 pln – powyżej 300 osób do 15 czerwca 2017

250 pln – wpłaty po 15 czerwca i w dniu zawodów

250 pln – sztafety, bez względu na termin zawodów.

 

Wpłaty przyjmowane są przez system płatności online – dostępny podczas zapisów lub przelewem tradycyjnym na nr konta:

53 1050 1575 1000 0092 1554 0924 (ING), PSW Triathlon Wulkanów, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław

 

W tytule przelewu należy wpisać: Wulkany, Imię Nazwisko.

 

 

IX. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW W BIURZE ZAWODÓW

1. Biuro zawodów mieści się:hol główny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja. Godziny otwarcia:

23 czerwca 2017 (piątek) 18.00 – 21.00

24 czerwca 2017 (sobota)  9.00 – 15.30

2. Zawodnicy zobowiązują się dokonać weryfikacji w biurze zawodów oraz podpisać „Oświadczenie uczestnika” oraz „Oświadczenie dla służby zdrowia” stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. Zawodnicy, którzy nie dopełnią obowiązku podpisania oświadczeń, nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W celu przyspieszenia rejestracji w Biurze Zawodów można się zgłosić po numer startowy z wypełnionym wcześniej oświadczeniem.

3. W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują:

a) pakiet startowy:

numer startowy + zwrotny chip do pomiaru czasu,

koszulkę techniczną,

napój energetyczny,

talon na posiłek po biegu,

b) pakiet „metowy”:

medal

woda (również na trasie)

 

X. Nagrody

1. Każdy zawodnik, który ukończy triathlon  otrzymuje na mecie okolicznościowy medal z symbolem Krainy Wygasłych Wulkanów.

 

2. Nagrody indywidualne w triathlonie open mężczyzn i kobiet:

miejsce I – III – nagrody finansowe + puchar Ekstremalnego Triathlonu

 

3. Nagrody w kategoriach wiekowych::

miejsce I-III – statuetki (jesteśmy przekonani, że będziemy mogli ufundować nagrody rzeczowe)

 

Ostateczna pula nagród będzie podana do wiadomości po ostatecznym ustaleniu budżetu.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

 

XI. NOCLEGI

1. Organizator przewiduje darmowe noclegi na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi, pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów.

2. Noclegi przewidziano w nocy z 23 na 24 czerwca oraz z 24 na 25 czerwca 2016.

3. Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

4. Istnieje możliwość skorzystania z następujących noclegów:

rezerwacja noclegu w pobliskich hotelach lub gospodarstwach agroturystycznych, których adresy umieszczone są na stronie www.biegwulkanow.pl w dziale noclegi.

rozbicie namiotów na polu namiotowym na terenie Stadionu Miejskiego

Górnik Złotoryja”.

5. Chęć noclegu na sali lub polu namiotowym należy zgłosić mailem do organizatora.

 

XII. SPRAWY SANITARNE

1. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pryszniców po biegu w okolicach mety.

2. W rejonie startu/mety ustawione zostaną także kabiny typu przenośnego.

3. W pobliżu mety zostanie ustawiony specjalny kontener na zniszczoną podczas zawodów odzież buty, koszulki, odzież ochronną.

4. Organizator zapewnia depozyt, w którym uczestnicy poszczególnych biegów będą mogli składać rzeczy na czas trwania zawodów. Zlokalizowany on będzie w pobliżu miejsca startu i mety.

5. Organizator zapewnia szatnię, zlokalizowaną w pobliżu startu i mety.

 

XIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie u ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn.zm.) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na  Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów i udziału w nim.Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

2. W przypadkach  i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia  pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Triathlon  jest bardzo trudny technicznie – liczne przeszkody, podbiegi, wspinaczka, dlatego zawodnicy winni wykazać się bardzo  dobrym przygotowaniem kondycyjnym oraz dużą sprawnością fizyczną.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  I Ekstremalnego THRIATLONU organizowanego podczas  7 Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w  triathlonie na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza , że przyjmuje do wiadomości , iż udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, jak też możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach  mogą wiązać się inne czynniki ryzyka.

3. Triathlon  odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Podczas triathlonu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części  lub w całości jest niedopuszczalne.

6. Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

7. Organizator zapewnia opiekę dla dzieci zawodników na czas trwania imprezy.

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: biuro@p-s-w.pl

9. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy  zobowiązani do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w triathlonie oraz że stan ich zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach. W  razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w triathlonie, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

10. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Nie dopuszcza się możliwości wydawania pakietów startowych innym osobom. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem wraz z dowodem opłaty startowej (dowód opłaty powinni okazać zawodnicy niezweryfikowani).

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

12. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w bezpiecznej odległości pomiędzy jadącymi rowerzystami.

14. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego.

15. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na poboczne drogi w ten sposób, aby nie zakłócić wyścigu.

16. Zawodnik musi znać niniejsze przepisy, jak również przepisy drogowe, regulacje i instrukcje przekazane przez osoby funkcyjne zawodów.

17. Zawodnik jest odpowiedzialny za swój sprzęt i jego przystosowanie do wymogów przepisów.

18. Zawodnik w czasie zawodów nie może blokować, atakować lub nagłym ruchem wytrącać z ruchu do przodu innego zawodnika tak celowo jak i przypadkowo.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

20. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo złożenia protestu dotyczącego przebiegu rywalizacji. Protest może zostać złożony po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podjęta w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.

21. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

22. Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 15 czerwca 2017. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu www.biegwulkanow.pl.

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Triathlonu Ekstremalnego Tomasza Sakutę. 

 

Oświadczenie uczestnika

 

Informuję, że znam regulamin II Ekstremalnego Triathlonu organizowanego podczas

8 Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji zawodów. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że:

uczestniczę w Biegu Wygasłych Wulkanów świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko.

będę postępował (a) z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa zdrowia własnego jak i innych uczestników biegu

Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność Platformę Sportów Wytrzymałościowych oraz KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA (a także ich kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Ekstremalnym Triathlonie Wygasłych Wulkanów.

zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące. Oświadczam także, ze nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami wobec Organizatora Biegu.

zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

 

 

• zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.
 
 
Data …………………………………………
 
 
 Imię i nazwisko
 
 
 …………..…………………………….
 
 
nr startowy …........................................
 
podpis …..............................................