Regulamin 8 Biegu Małego Zdobywcy Wulkanów

[ Regulamin .PDF ]

REGULAMIN 8. BIEGU MAŁEGO ZDOBYWCY WULKANÓW

 

1.      ORGANIZATOR

Organizatorem jest Stowarzyszenie: Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA, Urząd Miejski w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Klub  Sportowy Aurum  Kobud  Złotoryja miesci się  w  Złotoryi  przy ul. Legnickiej  17; 59-500 Złotoryja, tel / faks (76) 878 55 75, e-mail: biuro @ biegwulkanow.pl

2.      CELE IMPREZY

1.   Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej człowieka.

2.  Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

3.  Zabawa oraz przygoda dla najmłodszych sympatyków biegania, sportowa rywalizacja.

4.  Promocja miasta Złotoryja, powiatu złotoryjskiego i okolic ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznej jaką jest Kraina Wygasłych Wulkanów.

3.  TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota), miejsce - zalew złotoryjski.

4.  UCZESTNICTWO

W biegu dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które dokonają opłaty startowej, poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów w obecności ich prawnych opiekunów. Opiekun ma obowiązek podpisać oświadczenie o zgodzie na udział w zawodach oraz o starcie osoby niepełnoletniej na odpowiedzialność opiekuna. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

Startować mogą wyłącznie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (rocznik od 2009 do 2000 r.). Dopuszcza się start w biegu rocznik 2010 (obecna zerówka). Opiekunowie nie mogą przebywać na trasie biegu.

W ramach 8. Biegu Małego Zdobywcy Wulkanów odbędzie się Bieg Przedszkolaka (dzieci urodzone od 2009 r.).

Uczestnicy Biegu Przedszkolaka muszą pokonać trasę w asyście dorosłego opiekuna. Nie ustala się limitu uczestników. Zapisy w odrębnym formularzu w zakładce Bieg Przedszkolaka.

Bieg przedszkolaka przewiduje brodzenie w błocie.

Każdy uczestnik Biegu Przedszkolaka otrzymuje na mecie okolicznościowy medal. Bieg przedszkolaka odbędzie się o godz. 12.15 w sobotę.

Bieg przedszkolaka odbędzie się bez pomiaru czasu.

5.  TRASA

Trasa ekstremalna, ale przystosowana do możliwości dzieci i młodzieży. Trasa jest oznakowana taśmą i częściowo pokrywa się z trasą biegu głównego. Skracanie biegu i przekraczanie taśmy jest niedozwolone.

6.  DYSTANSE BIEGÓW I GODZINY STARTÓW

Lp.

Kategoria (rocznik) – dziewczęta i chłopcy

Trasa

Godzina startu

1.

Szkoła podstawowa klasy I-III  (2010 –2007)

dziewczęta  800 m

chłopcy  1000 m

dziewczęta 10.30

chłopcy 10.45

2.

Szkoła podstawowa klasy IV-VI (2006 –2004)

dziewczęta 1000m

chłopcy  1200 m

dziewczęta  11.00

chłopcy 11.15

3.

Gimnazjum (2003 -2001)

dziewczęta1200 m

chłopcy1500 m

dziewczęta   11.30

chłopcy  11.45

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy.

Dekorację zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewiduje się po ukończeniu każdego z biegów.

7.  ZGŁOSZENIA I WERYFIKACJA

Zgłoszenia i weryfikacja odbywają się elektronicznie na stronie internetowej zawodów. Obowiązuje nieprzekraczalny limit 300 zawodników (po 50 w każdej z kategorii z możliwością zwiększenia do 60 w przypadku mniejszej ilości chętnych osób w innej z kategorii). Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby, które dokonają opłaty do dnia 25 czerwca 2016 oraz zmieszczą się w limicie – poddadzą się weryfikacji w biurze zawodów - dostarczając oświadczenie prawnego opiekuna – które jest załącznikiem do regulaminu. Możliwe jest także zapisanie się bezpośrednio w biurze zawodów przed biegiem. Jednakże, aby mieć pewność startu w zawodach, należy zapisać się i opłacić wpisowe wcześniej. Przyśpieszy to także proces pobierania pakietów startowych.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do dnia 21 czerwca 2017.

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.biegwulkanow.pl bądź wypełnić takowy formularz w biurze zawodów.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatora stosowna informacja potwierdzająca ten fakt oraz zostanie zamieszczona na liście zgłoszeń publikowanej na stronie internetowej biegu. Zawodnik zostanie przypisany do jednego z biegów oraz zostanie nadany mu numer startowy.

Pakiet startowy w biegu 8 Mały Zdobywca Wulkanów to numer startowy + agrafki oraz koszulka z okolicznościowym napisem.

Pakiet metowy w biegu 8 Mały zdobywca Wulkanów oraz w biegu przedszkolaka to medal, woda mineralna po biegu.

Pakiet startowy Biegu Przedszkolaka to numer startowy.

Pakiet metowy w Biegu Przedszkolaka to okolicznościowy medal.

8.  BIURO ZAWODÓW I OPŁATY

Każdy uczestnik biegu Małego Zdobywcy Wulkanów oraz Biegu Przedszkolaka ponosi koszty opłaty wpisowej, chyba, że jest zwolniony z jej uiszczenia przez Dyrektora Biegu.

Biuro zawodów mieści się w Restaruacji PRALNIA - klub muzyczno bilardowy, ul. Górna 2, Złotoryja czynne  23 czerwca (piątek) w godzinach 18.00 – 21.00.

24 czerwca (sobota) w godz. 7.00 - 9.30 Pałacyk Nad Zalewem – ul. Sportowa 9, Złotoryja Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia  zmian w programie.

Opłata startowa wynosi 40 zł – do dnia 21 czerwca 2016. W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł.

Bieg  przedszkolaka  10 zł.

Uwaga: dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Krainie Wygasłych Wulkanów należącej do LGD Partnerstwo Kaczawskie (fakt potwierdzony dokumentem tożsamości dziecka bądź rodzica) obowiązuje zniżka w wysokości 50 % na udział w Małym Zdobywcy Wulkanów.

Aby skorzystać ze zniżki dla Mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów, należy w momencie odbioru numeru startowego dostarczyć zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów lub wylegitymować się dowodem osobistym zawierajacym adres.

Gminy należące do Krainy wygasłych Wulkanów: Gmina Bolków, Gmina Krotoszyce, Gmina Legnickie Pole, Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Pielgrzymka, Gmina Ruja, Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Miejska Wojcieszów, Gmina Świerzawa , Gmina Zagrodno, Gmina Wiejska Złotoryja, Gmina Miejska Złotoryja

O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników decyduje kolejność wpłat.

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz dokonać płatności w jednej z form:

–        przelew na konto bankowe,

–        przekaz pocztowy,

–        w siedzibie Stowarzyszenia KS Aurum KOBUD Złotoryja.

Przy wyborze formy płatności przelewem, kwotę opłaty startowej należy przelać na konto:

KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA

ul. Legnicka 17;

59-500 Złotoryja

55 1020 3017 0000 2602 0360 0418

W tytule należy podać imię i nazwisko oraz adres.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewłaściwej wysokości (np. w wyniku zapłacenia niższej kwoty wpisowego niż powinna być wniesiona) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu w 8. Biegu Małego Zdobywcy Wygasłych Wulkanów i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę organizowaną przez KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA (np. 8. edycję biegu) wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 10 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w tym punkcie, można dokonywać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2017 roku. Po tym terminie żadne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana do zawodnika informacja potwierdzająca ten fakt oraz umieszczona na liście zgłoszeń strony internetowej biegu. Zawodnikowi zostanie  nadany numer startowy.

10. SPRAWY SANITARNE

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pryszniców po biegu w okolicach mety. W rejonie startu/mety ustawione zostaną także kabiny typu przenośnego.

Na mecie zostanie ustawiony specjalny kontener na zniszczoną podczas zawodów odzież - buty, koszulki, odzież ochronną.

Organizator zapewnia depozyt, w którym uczestnicy poszczególnych biegów będą mogli składać rzeczy na czas trwania biegów zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety.

Organizator zapewnia szatnie, zlokalizowaną w poblizu startu i mety.

10. Nagrody

Dekoracją objętych jest trzech pierwszych zawodników.

W biegach dla dzieci i młodzieży prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z tabelą w punkcie 6.

Po ukończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Pierwszych troje zawodników w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki.

W biegu przedszkolaka nie przewiduje się dekoracji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg jest trudny technicznie, lecz przystosowany do możliwości dzieci i młodzieży.

Zawodnik powinien mieć bardzo dobre przygotowanie kondycyjne oraz wykazać się sprawnością fizyczną.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Wszyscy zawodnicy startują na odpowiedzialność prawnego opiekuna. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator. Kwestie sporne w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

12.  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na 7. Bieg Małego Zdobywcy Wulkanów i udziału w nim.

2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 22 czerwca 2016. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegwulkanow.pl.

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA